Thờ về hoa quỳ vàng trong vườn kỳ 4

Tác giả:

Ỷ lan già phiến khủng hoa tu,
Nhân thế quang âm dị bạch đầu.
Khả ký cố viên phong nguyệt phủ,
Thập niên Hương để mộng trung du.

 

Dịch nghĩa

Tựa lan can che quạt sợ hoa thẹn,
Sự sáng tối của thời gian cõi đời dễ làm người ta bạc đầu.
Có nhớ gió trăng vườn cũ chăng?
Mười năm Hương để là cuộc mộng du.

Thảo luận cho bài: "Thờ về hoa quỳ vàng trong vườn kỳ 4"