Thơ Viết Ở Biển

Tác giả:

Em xa anh
Trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi mà quất núi cũng mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím.
Sóng chẳng đi tới đâu nếu chẳng đưa anh đến
Dù sóng đã làm anh
nghiêng ngả
vì em!

Thảo luận cho bài: "Thơ Viết Ở Biển"