Thơ vịnh sông Hương

Tác giả:

Nhất đới duyên giang giáp đệ hùng,
Ngũ quân khai phủ chiếu tây đông.
Vinh khô tứ thập dư niên sự,
Chỉ hữu hà hoa tự cựu hồng.

Thảo luận cho bài: "Thơ vịnh sông Hương"