Thoại huyền

Tác giả:

Tóc phong lan cổ bạch đàn tích sóng
Mắt thoại huyền sông chén ngấn hò khoan

Thảo luận cho bài: "Thoại huyền"