Thoại tăng 話僧 • Nói chuyện với sư

Tác giả:

Thiếu thì ngã dữ tử gia biên,
Ngã vị vi quan tử vị thiền.
Tự tử vân du ngã quan khứ,
Thử gian tiêu tức lưỡng mang nhiên.
Bất tri xa lạp kim hà tịch,
Dĩ thị phong trần nhị thập niên.
Ngã dĩ từ quan hựu cấu tử,
Khán lai câu vị tịnh trần duyên.

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Nhớ xưa tôi bác gần nhà,
Tôi còn đi học, bác chưa đi chùa.
Từ ngày gần phật, gần vua,
Hai bên tin tức mịt mờ cả hai.
Nón xe nào biết có rày?
Phong trần thoắt đã hai mươi năm trường.
Nay về gặp mặt tỏ tường,
Hai ta duyên nợ còn vương với đời!

Thảo luận cho bài: "Thoại tăng 話僧 • Nói chuyện với sư"