Thời gian không đợi

Tác giả:

Lòng rất là vô lý
Mừng hoa sữa vào thu
Lại tiếc hè quá vội
Chưa kịp hái sen hồ.

Thảo luận cho bài: "Thời gian không đợi"