Thời gian và nỗ lực

Tác giả:

Đời tuổi bốn, năm mươi
Mong gì hương sắc lạ
Mọc chùm hoa trên đá
Mùa xuân không chịu lùi.

Thảo luận cho bài: "Thời gian và nỗ lực"