Thông Gia Với Quan

Tác giả:

Gái góa đem mình tựa cửa quan
Nghĩ rằng quan lớn thế thì sang
Thương con toan lấy dây tơ buộc
Kén rể vì tham cái lọng tàn
Nào có ra chi phường khố lục (1)
Thôi thì cũng tủi kiếp hồng nhan
Cậu này ắt hẳn hay nghề sáo (2)
Dây vũ dây văn vụng ngón đàn (3)

(1) Phường khố lục: do chữ “xích khóa tử đệ” ( con em bọn khố đỏ) nghĩa là bọn con quan.
(2) Nghề sáo: mồm cậu ấm chum chúm như thổi sáo, cho nên tác giả đùa là làm nghề thổi sáo
(3) Ý nói văn dốt vũ dát.

Thảo luận cho bài: "Thông Gia Với Quan"