Thu

Tác giả:

Ai tíu tít chim về bói nắng
Ai vườn già mưa trắng hưu thu

Thảo luận cho bài: "Thu"