Thu dạ đối nguyệt 秋夜對月 • Đêm thu ngắm trăng

Tác giả:

Nhân tự đê hồi nguyệt tự lưu,
Tha hương nguyệt thị cố hương thu.
Đề hồng thanh lý quan hà yểu,
Nhiễu thước chi biên vũ trụ phù.
Bắc tái vân yên thôi viễn cảm,
Tây linh phong vũ mộng tiền du.
Bằng thuỳ tá tửu tiêu trường dạ,
Phủ kiếm hào trường thiên địa u.

Bản dịch của xichbichkieu @tvvn.org

Bồi hồi người đứng trăng qua
Trăng tha hương gợi quê nhà, trăng thu
Hồng kêu quan ải xa mờ
Quanh cây thước lượn, lững lờ không gian
Khói mây ải bắc mơ màng
Non tây mưa gợi mộng nhàn du xưa
Qua đêm, mượn chén rượu hờ
Tuốt gươm thét lớn hận mờ trời mây

Thảo luận cho bài: "Thu dạ đối nguyệt 秋夜對月 • Đêm thu ngắm trăng"