Thu dạ hữu cảm 秋夜有感 • Mối cảm đêm thu

Tác giả:

Sơn hà liêu lạc tứ vô thanh,
Độc toạ thư đường khán nguyệt minh.
Hà xứ thu phong xuy nhất diệp,
Dẫn lai vô hạn cố viên tình.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Bốn mặt non sông vắng lặng tờ,
Phòng văn tựa ghế ngắm gương nga.
Lá thu một chiếc bay trong gió,
Khêu gợi bao nhiêu nỗi nhớ nhà.

Thảo luận cho bài: "Thu dạ hữu cảm 秋夜有感 • Mối cảm đêm thu"