Thu điếu (II)

Tác giả:

Cá đâu đớp động dưới chân bèo
Nguyễn Khuyến

Liễu lim dim nước không gợn sóng
Một ngờ liếc biếc động ao thu

Thảo luận cho bài: "Thu điếu (II)"