Thư đường cảm thị 書堂感示 • Cảm xúc phòng đọc dặn con

Tác giả:

Y bát nan vong thả mạn lao,
Cưỡng tương thư tịch giáo nhi tào.
Thí quan sở quý đương hà tại,
Túng vị tranh danh dã thất thao.
Cựu học chí kim do nhĩ nhĩ,
Mạt lưu tòng thử diệc thao thao.
Hoàng thiên vị quả tư văn táng,
Vi đạn vi luân phó sở tao.

Bản dịch của Lê Phụng

Nghiệp nhà chẳng bõ cố công
Gắng đem sách nhủ đàn con đôi lời
Điều chi đáng quý trên đời
Chỉ giành danh hão uổng đời làm trai
Xưa nay nề nếp như vầy
Lớp người nối gót hội này khác đâu
Tư văn trời chẳng bỏ nào
Bánh xe hòn đạn gặp sao hay vầy

Thảo luận cho bài: "Thư đường cảm thị 書堂感示 • Cảm xúc phòng đọc dặn con"