Thú dưỡng thân

Tác giả:

Phú quý bởi thời vần
Tu luyện lâu bền thú dưỡng thân
Hứng ý miệng ngâm câu quốc ngữ
Giải phiền tay chuốc chén quỳnh xuân
Đường hoa chào khách mặt nhìn mặt
Ngõ hạnh đưa người chân ngại chân
Dẫu có ai than thì sẽ nhủ:
Thái bình thiên tử thái bình dân
Nguồn: Bạch Vân quốc ngữ thi tập, Nguyễn Quân biên soạn, Nxb Sống Mới 1974

Thảo luận cho bài: "Thú dưỡng thân"