Thư Không Người Nhận

Tác giả:

Đôi chim cu anh nuôi

Con trống mèo đen ăn thịt
Con mái vào ra một mình
Ấp lạnh bóng trăng rồi chết

Vàng hồ bay
thư không người nhận
gió trả về

Thảo luận cho bài: "Thư Không Người Nhận"