Thứ Kiệm Đường phụng chỉ nghinh sứ thần tứ chương

Tác giả:

Thứ Kiệm Đường phụng chỉ nghinh sứ thần tứ chương

Tòng lai ngọc bạch thắng can qua,
Thiều chuyển giao thông thịnh sự đa.
Lưỡng địa văn chương phân chẩn vực,
Nhất nguyên Thù Tứ cộng lưu ba.
Văn chương pháp cổ đồng cơ trữ,
Học thuật tôn kinh phá cữu oa.
Nhã hướng cao môn linh nhã giáo,
Vãng hoàn hữu hạnh sứ tinh qua.

Dịch nghĩa

Xưa nay ngọc lụa vẫn thắng can qua
Giao thông xe ngựa qua lại có nhiều sự việc của thời thịnh trị
Đã chia ranh giới hai đất văn chương
Cùng chung làn sóng của một nguồn Thù Tứ
Văn chương lấy xưa làm khuôn phép, vẫn chung một cái khung cửi
Học thuật đều tôn trọng kinh điển, song đã phá vỡ khuôn sáo
Thường hướng về nơi cửa cao để nghe lời giáo huấn thanh nhã
Rất lấy làm may cho ngôi sao sứ thần trên đường đi về

 

Kiệm Đường: Tên hiệu của Tra Lễ, tri phủ phủ Thái Bình ở Quảng Tây, là người vâng lệnh triều đình Mãn Thanh tiếp đón sứ thần nước ta khi đi qua địa phương. Trong khi tiếp đón Lê Quý Đôn, ông có làm bốn bài thơ mừng, cho nên Lê Quý Đôn hoạ vần đáp lại.

Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

Thảo luận cho bài: "Thứ Kiệm Đường phụng chỉ nghinh sứ thần tứ chương"