Thu nguyệt hữu ức Mai Sơn Phủ ký

Tác giả:

Lá ngọc chiều thu giận hẳn du,
Tuần trăng sẽ nhớ bữa đêm thu.
Bên am Nhất Trụ trông còn đấy,
Ngọn nước Tam Kỳ chảy lại đâu.
Son phấn trộm mừng duyên để lại,
Bèo mây thêm tủi phận về sau.
Trăm năm biết có duyên thừa nữa,
Cũng đỏ tay tơ cũng trắng đầu.
秋月有憶枚山甫寄 – Đêm thu, nhớ Mai Sơn Phủ, gửi bài này

Thảo luận cho bài: "Thu nguyệt hữu ức Mai Sơn Phủ ký"