Thu thủi

Tác giả:

Bóng chiều lạnh gió đơn đường phố cả
Chiều thui già thu ủi lá ngã ba.

Thảo luận cho bài: "Thu thủi"