Thư tình cỏ

Tác giả:

Đời tối giản
đất bình yên
gốc mộng
Lời rườm mơ ước rởm gửi ngoài kia
Khăn gói
đường về vũ trụ
Dăm mẫu tự cốt hình
làm vốn thông lưu
Tranh sành thảo một hàng
thư tình cỏ
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Thư tình cỏ"