Thu tứ 秋思 • Thu tứ

Tác giả:

Nhất thanh tiêu sắt động cao ngô,
Khứ tuế kim triêu cảnh bất thù.
Tiêu hán hư không thanh vị liễu,
Tà dương yên thuỷ đạm như vô.
Thiếu Lăng loạn hậu thi thanh khổ,
Bành Trạch quy lai tửu hứng cô.
Thậm hĩ ngô suy vô nhất sự,
Xuất môn liêu phục thiến nhân phù.

 

Dịch nghĩa

Tiếng xào xạc làm rung ngọn ngô đồng
Ngày nay, năm nay so với năm ngoái không có khác
Trời quang đãng xanh ngắt một màu
Dưới bóng chiều khói nước lạt như không
Thiếu Lăng từ khi gặp loạn lời thơ đau khổ
Bành Trạch về hưu rồi hứng rượu chỉ có một mình
Ngán nỗi thân ta suy yếu không làm được gì
Mà khi ra cửa lại phải nhờ người nâng đỡ

Thảo luận cho bài: "Thu tứ 秋思 • Thu tứ"