Thư xưa

Tác giả:

Trang thiên thanh ấp xanh mùa cốm tiếc
Thư ủ tình thu ép biếc hơi hương.

Thảo luận cho bài: "Thư xưa"