Thuật bút

Tác giả:

Mười mấy năm xưa ngọn bút lông

Xác xơ chẳng bợn chứt hơi đồng.
Bây giờ anh đổi lông ra sắt
Cách kiếm ăn đời có nhọn không?

Thảo luận cho bài: "Thuật bút"