Thức

Tác giả:

Thức chợt mới hay mơ rằng thực
Hoa đền tên nở nức hương đêm

Thảo luận cho bài: "Thức"