Thức đêm

Tác giả:

Nằm bên nhau mà tình ký ức
Giường ngủ chung đêm thức một mình

Thảo luận cho bài: "Thức đêm"