Thùng thình

Tác giả:

Đàn lặc lè
Mắt mạch khơi kín mộng
Trăng lung linh
Thùng thình rộng
giếng nhạt tình.

Thảo luận cho bài: "Thùng thình"