Thuở Đó

Tác giả:

thuở đó mầu hoa bí

xôn xao nở nhụy vàng
tôi là thằng cu tí
lớn – một ngày sang trang
vào đời ba chấm lửng(…)
hoang mang.

10 tháng Giêng, 03

Thảo luận cho bài: "Thuở Đó"