Thuở Theo Nhau

Tác giả:

Thơ: Hoàng Chính Nghĩa


(1980)

Theo sông vào trăm sóng
Sóng cho ta bạc đầu
Người năm xưa cũng vội
Theo mộng bước qua mau
Người năm xưa cũng vội
Theo mộng bước qua mau

Theo mây vào bóng núi
Ta chia núi quạnh hiu
Mỗi năm lòng mỗi nặng
Nỗi trời rộng tiêu điều

Theo em… Theo em…. Theo em…

Theo mưa vào bóng lá
Ngó lên tựa mắt ai
Ta nổi trôi như bọt
Chỉ còn áo sờn vai
Ta nổi trôi như bọt
Chỉ còn áo sờn vai…

Theo chim vào cuối gió
Như thầm nợ trời xanh
Ta gửi cọng rơm nhỏ
Ði tìm mộng không thành

Theo em… Theo em…. Theo em…

Theo sương vào nhánh cỏ
Là la lá… lá là la… ta về, ta nhớ mộng rất xa,
Là la lá… lá là la,
Khi về có con trăng ngày nọ, đã như là xa ta

Theo hoa vào sân nắng
Nắng hay ta mang mang
Tiếc người xưa đã uổng
Không đến theo hoa vàng
Tiếc người xưa đã uổng
Không đến theo hoa vàng

Theo em vào một thửơ
Bụi mấy bước theo sau
Mấy năm ta như bụi
Ðến nay thơ còn sầu

Theo em… Theo em…. Theo em…

 

 

Thảo luận cho bài: "Thuở Theo Nhau"