Thuộc lòng

Tác giả:

Em tựa bản trường ca hiểm hóc
Học trăm năm chưa dễ đã thuộc lòng

Thảo luận cho bài: "Thuộc lòng"