Thuốc nước I

Tác giả:

(Hoà Bình)

Xanh bỗng xanh bình thường
Mây cởi trắng mình sông
Như trời xoan chưa chồng
Ớt chỉ thiên hồng
điểm nhỡn
ụ phòng không.

Thảo luận cho bài: "Thuốc nước I"