Thương Con Suối Cạn

Tác giả:


Ai đem ta đến chốn này
Đêm đêm héo mộng, ngày ngày héo gan
Lửa thù khôn ấm nỗi hàn
Quê muôn dặm biển, đời toan về chiều
Bốn mùa núi nhớ quạnh hiu
Thương con suối cạn buồn thiu vọng nguồn.

Thảo luận cho bài: "Thương Con Suối Cạn"