Thương hiệu

Tác giả:

Thời trang trải mấy mùa nắng chết
Mác tình trọn kiếp “mết in em” (made in em)

Thảo luận cho bài: "Thương hiệu"