Thương lẻ

Tác giả:

Hồ chành liễu chớp xanh mùa biếc
Lẻ một trăng diều một chiếc yêu

Thảo luận cho bài: "Thương lẻ"