Thương muộn

Tác giả:

Hương nhu thương tóc tuổi thu rụng lá
Mưa nửa ngày tình cả gió vun cây.

Thảo luận cho bài: "Thương muộn"