Thương

Tác giả:

Há dám thương đâu kẻ có chồng, 
Thương vì một nỗi hãy còn không. 
Thương con cuốc rũ kêu mùa Hạ, 
Thương cái bèo non giạt bể Đông. 
Thương cha mẹ nhện vương tơ lưới, 
Thương vợ chồng Ngâu cách mặt sông. 
ấy thương quân tử thương là thế, 
Há dám thương đâu kẻ có chồng. 

Thảo luận cho bài: "Thương"