Thúy Kiều hầu rượu Hồ Tôn Hiến

Tác giả:

Tiếng sấm ân tình bốn mặt ran,
Tướng quân chi tiếc cánh hoa tàn
Ðôi hàng nước mắt, đôi làn sóng,
Nửa đám ma chồng, nửa tiệc quan.
Tổng đốc ví thương người bạc phận
Tiền đường chưa chắc mả hồng nhan
Trơ trơ nắm đất bờ sông nọ
Hồn có nghe chăng mấy giọng đàn.

Thảo luận cho bài: "Thúy Kiều hầu rượu Hồ Tôn Hiến"