Thuý Kiều hồi thứ 19

Tác giả:

Tiếng sấm ân tình bốn mặt ran
Tướng quân chi tiếc cánh huê tàn!
Đôi hàng nước mắt, đôi làn sóng,
Nửa đám ma chồng, nửa tiệc quan.
Tổng đốc có thương người bạc phận,
Tiền Đường chưa chắc mả hồng nhan.
Chơ chơ nấm đất bờ sông nọ,
Hồn có nghe xa mấy giọng đàn?
Sách Tản Đà vận văn (Hương Sơn xuất bản) in tên bài thơ là Thuý Kiều hầu rượu Hồ Tôn Hiến, và hai câu cuối là:

Trơ trơ nắm đất bờ sông nọ,
Hồn có xa nghe mấy tiếng đàn.

Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con – quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục, in lần thứ hai, 1918
2. Tản Đà vận văn – toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945

Thảo luận cho bài: "Thuý Kiều hồi thứ 19"