Thuỷ lợi

Tác giả:

Em vỗ lòng anh
Một dòng nghĩa nặng
Đất xưa cỏ đắng
Heo may trắng đồng

Nay mùa đông lúa
Ngô bồng bông con
Nay đàn chữ lội
Lá ô xoè đường
Nay hoa đơm lối
Bướm về văn công

Một đàn ngày trắng phau phau
Bì bạch bờ xoan nước mát

Mộng hoa dâu lum lúm má sông đào
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Thuỷ lợi"