Thủy Mạc

Tác giả:

Thiên nga, ngọn thác, cội tùng

Cái bay, cái chảy, ở cùng cái không
Có trong hòa hợp lạ lùng
Từ nơi khắc biệt dị đồng mà duyên

Là người, em cũng là tiên
Ta lành như Bụt, cũng phiền như ma
Cội tùng, ngọn thác, thiên nga
Là tranh thủy mạc, là ta kiếp nàỵ

Thảo luận cho bài: "Thủy Mạc"