Thủy Mặc

Tác giả:

Mây may thu mắt thủy mặc hồ

Nét thảo biếc đậm mày quá khứ
Nắng nhạt bước thon hè tình sử
Jin xổ dài
khăn chấm đỏ
bụi mưa

Thảo luận cho bài: "Thủy Mặc"