Thuỷ Tận x

Tác giả:

Em đi vừa khuất trên đầu phố
Anh đuổi theo sau bóng đã nhòa
Đứng sững. Mới hay lìa cách đã
Sơn cùng thuỷ tận giữa đôi ta 

Thảo luận cho bài: "Thuỷ Tận x"