Thuỷ thủ

Tác giả:

Làm thủy thủ tầm duyên vùng biếc
Lòng mầy mò ngọc lặn kênh xanh
Địa Trung Hải sóng mày thu mải miết
Ngại mi rào ngăn lối cảng long lanh
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Thuỷ thủ"