Thuỷ tiên 水仙 • Thuỷ tiên

Tác giả:

Bất tri thử tử tòng hà lai,
Băng ngọc thiên nhiên nãi nhĩ tài.
Toạ thượng trí chi nhất thạch hải,
Minh triêu hốt kiến sổ hoa khai.
Tịnh quy đại cổ tương hề trạch,
Độc đối suy ông thù khả ai.
Phương xú phân minh thiên tải hậu,
Cách tường đào lý mạc tương sai!

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Biết rằng gốc tích tự đâu ra?
Cốt cách thiên nhiên, vẻ ngọc ngà.
Trước án đặt vào trong bể đá,
Sáng mai bỗng nở mấy chồi hoa.
Chuyên tay còn kén chi phường lái,
Ngán nỗi riêng vui với lão già.
Thơm thồi nghìn năm sau vẫn thấy,
Mận, đào bên xóm chớ chua ngoa.

Thảo luận cho bài: "Thuỷ tiên 水仙 • Thuỷ tiên"