Thuyền ai, sông Thuý Ái

Tác giả:

Chồng trung cho thiếp mới nên trinh
Nửa vị giang san, nửa vị tình
Mặt phấn môi son lòng nước biếc
Gan vàng dạ ngọc đá bia xanh
Sô gai thiên hạ âu thừa nhỉ
Gió bụi nhân gian chẳng bận mình
Qua lại thuyền ai sông Thuý Ái
Còn chăng sóng gợn với hương thanh
(Đài gương 1919)

Vào triều Lê, tướng nhà Lê là Ngô Cảnh Hoàn đánh với quân Tây Sơn, tử trận ở bến Thuý Ái (Thanh Trì, Hà Đông). Bà Phạm Thị Thuấn, vợ Ngô Cảnh Hoàn mới 20 tuổi, làm giỗ chồng 100 ngày rồi nhảy xuống khúc sông Thuý Ái chết theo chồng.

Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Thuyền ai, sông Thuý Ái"