Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 8

Tác giả:

Ôi lũ con đen lút tới cùng,
Còn ai tai mắt đỡ đầu ngong?
Thuyền ai còn đó e rồi nữa,
Đẩy một bè xương tới biển đông.
(1934)

Nguồn: Thơ văn Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, 2008

Thảo luận cho bài: "Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 8"