Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 9

Tác giả:

Rồng thiêng không nước lấy gì bay?
Được lụt xem chừng có lẽ may,
Vi vảy sẵn sàng chờ biến hoá,
Trong ao vừa đó đã lên mây,
(1934)

Nguồn: Thơ văn Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, 2008

Thảo luận cho bài: "Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 9"