Thuyền nhân

Tác giả:

Cho anh làm thuyền nhân Bích Hải
Lòng đung đưa
sóng ngải Vịnh Lông-mày
Cảng nước xanh tầu xứ lạ còi ăn mộng
Kẻ mi dừa
cờ yếm lộng
âu bay.

Thảo luận cho bài: "Thuyền nhân"