Tịch Dương Hồng

Tác giả:


T Ị C H . D Ư Ơ N G. H Ồ N G 


k h ô n g  q u á n

  • Như giọt nắng, vàng trời Cali rực rỡ
   Ôm lòng yêu, tia nắng tịch dương hồng
   Ôm lòng anh, “buông” nỗi sầu nhân thế…
   Như tà dương soi chiếu tận trong hồn …

   Có đôi khi tâm khởi, lòng bắng nhắng…
   Yêu nắng, thốt lời vô nghĩa bâng quơ
   Giả ngu ngơ trên bờ môi phụng phịu…
   Hốt nhiên cười, như giọt nắng ngây thơ

   Say lang thang, mang mộng đời hong nắng
   Tạ ơn đời nhật nguyệt ánh tà dương …
   Ôm lòng yêu giọt nắng hồng … bất tận
   Như cuối trời* hồng rực sắc Tây phương ….

   * Khói Tiêu Tương cách hàm Dương
   Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng
   Chinh Phụ Ngâm Khúc

 

 

Thảo luận cho bài: "Tịch Dương Hồng"