Tiễn

Tác giả:

Mai ai đó đi
Gởi gío theo đó
Gởi mây theo đó
Đặng không một mình
Mai ai đó xa
Cho sợi tơ mỏng
Cho giòng thơ mỏng
Đặng không buồn thiu
Mốt mai nhớ về
Đem giùm hương cũ
Đem giùm ngày cũ
Đặng mà chia nhau
Nghen !

Thảo luận cho bài: "Tiễn"