Tiễn bạn họ Nguyễn về làng

Tác giả:

Mặc Trì túc tích cộng đề giao,
Thác lộng thương minh thập trượng đào.
Kỳ ký tự quân nan phục lịch,
Liêu diêu tiếu ngã vị an sào.
Hoạn đồ tối thị tiên tinh thiểu,
Thế lộ thành tri bất trước cao.
Dục tá đại quan tiêu lữ muộn,
Khước tu tuyền thạch hướng nhân trào.
Bạn họ Nguyễn chưa rõ là ai.

Mặc Trì
Chưa rõ là ai.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Tiễn bạn họ Nguyễn về làng"