Tiễn Bùi Giáng

Tác giả:

Ông ở hay ông ra đi
Trần gian âm phủ có gì khác nhau?
Đi trước khỏi phải di sau
Ăn thua chọn đúng nơi nào gởi thân

Trần gian sương khói phù vân
Xuống âm phủ dạo một lần thử xem
Tay ông chận máu về tim
Để chân ông dẫm ngược lên đỉnh trời

Ông đi như là rong chơi
Bận tâm chi cái cõi đời nông sâu
Hỏi rằng tôi ở quê đâu
Thưa rằng tôi ở rất lâu quê nhà *

Quan Dương 9/10/98

* thơ Bùi Giáng –  nhà thơ Bùi Giáng qua đời ngày 7/10/98

Thảo luận cho bài: "Tiễn Bùi Giáng"